Poniżej znajdują się warunki ogólne firmy A-Bilans. Pobieranie plików i wydrukowanie kopii warunków ogólnych jest również możliwe. Warunki ogólne są dostępny w programach Word i PDF.

Artykuł 1. Ogólny

 1. Warunki te mają zastosowanie do każdej promocji, oferty i umowy pomiędzy firma A- Bilans, zwaną ” Użytkownikiem “, a Klientem, gdzie Użytkownik zadeklarował się do zastosowania tych warunków, o ile strony nie mają wyraźnie i na piśmie zawartych innych warunków.
 2. Warunki te stosuje się również do umów z Użytkownikiem, których wykonanie Użytkownik zleca osobom trzecim.
 3. Warunki ogólne są także napisane dla pracowników Użytkownika i jego zarządu.
 4. Stosowanie własnych warunków ogólnych przez Klienta będzie wyraźnie odrzucone.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków w dowolnym czasie całkowicie lub częściowo bedzie nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia w tych warunkach będą miały nadal zastosowanie. Użytkownik i Klient przeprowadzą konsultację w celu porozumienia i opracowania nowych warunków w celu zastąpienia nieważnych postanowień,
  przy czym celem i intencją stron jest przestrzeganie pierwotnych przepisów.
 6. Jeśli istnieje niepewność co do interpretacji któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków, wówczas należy znaleźć wyjaśnienie w “duchu” tych przepisów.
 7. Jeśli istnieje konflikt między stronami, który nie jest opisany w tych warunkach, to sytuacja powinna być oceniana w “ duchu” tych warunków.
 8. Jeżeli Użytkownik nie wymaga ścisłego przestrzegania tych warunków, to nie znaczy, że te przepisy nie mają zastosowania, lub że Użytkownik w jakimkolwiek stopniu stracił prawo do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszych warunków.

Artykuł 2. Oferty i promocje

 1. Wszystkie oferty i promocje Użytkownika są niezobowiązujące, chyba że w ofercie został uwzględniony termin akceptacji. Jeżeli w ofercie lub promocji nie uwzględniono terminu akceptacji, nie można sobie rościć w jakikolwiek sposób żadnych uprawnień, jeśli produkt w międzyczasie nie jest już dostępny.
 2. Użytkownik nie może być ścisle “trzymany za słowo”, jeśli Klient może racjonalnie zrozumieć, że w ofercie lub promocji, lub ich część, zawarta jest oczywista pomyłka lub błąd.
 3. Wszystkie ceny zawarte w ofercie lub promocji nie zawieraja BTW (VAT) i innych obowiązujących opłat , ewentualnych kosztów związanych z wykonaniem umowy, w tym kosztów podróży i pobytu, kosztów administracyjnych, o ile nie zaznaczono lub ustalono tego inaczej.
 4. Jeśli akceptacja Klienta (nawet w drobnych punktach) odbiega od oferty przetargowej lub oferty, to Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia akceptacji.Umowa nie zostanie zatwierdzona z wzgledu na odbiegającą akceptację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 5. Użytkownik nie jest zobowiązany w przypadku wykonania część zadania, do zrobienia tego za części pierwotnie ustalonej ceny. Oferty i promocje nie stosują się automatycznie do ustaleń przyszłych zamówień.

Artykuł 3. Czas trwania kontraktu; czas realizacji, ryzyko, wdrażenie i modyfikacja umowy; zmiana cen

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że wynika inaczej z charakter umowy lub jeśli strony postanowią inaczej w formie pisemnej.
 2. W przypadku kiedy uzgodniono termin wykonania określonej pracy, to termin ten nigdy nie jest terminem ostatecznym. Gdy termin ten zostanie przekroczony, Klient musi pisemnie zawiadomić Użytkownika o nie wywiązaniu się przez niego z terminu. Użytkownikowi musi być zaoferowany odpowiedni okres czasu na realizację umowy.
 3. Użytkownik postara wywiązać się z umowy ku woli swoich możliwości i zgodnie z wymogami dobrej jakości wykonania. Wszystko na podstawie stanu rzeczy i wiadomości jakie posiada w danej chwili.
 4. Użytkownik ma prawo do zlecenia wykonania pewnych prac osobom trzecim. Zastosowania art 7:404, 7:407 i 7:409 ustęp 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego jest jednoznacznie wykluczone.
 5. Jeśli Użytkownik lub osoby trzecie wynajete przez Użytkownika w związku z umową o dzieło, wykonują prace na lokalizacji Klienta lub w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zobowiązany jest zapewnić tym pracownikom bezpłatnie racjonalnie wymagane warunki do pracy.
 6. Wszelka dostawa robiona jest przez firmę Użytkownika. Klient zobowiązany jest odebrać towar w czasie, w którym jest on udostępniony przez Użytkownika. Jeśli Klient odmówi lub nie dostarczy informacjI lub instrukcjI niezbędnych do dostawy, to Użytkownik jest uprawniony do składowania towarów na koszt i ryzyko Klienta. Od momentu kiedy towar został udostepniony do
  dyspozycji Klienta, wszelkie zyzyko utraty, uszkodzenia lub amortyzacji przechodzi na Klienta.
 7. Użytkownik ma prawo wdrażać umowę w kilku etapach, jak również za wykonaną część umowy wystawić oddzielne rozliczane.
 8. Jeżeli umowa jest realizowana etapami, Użytkownik może wstrzymać wykonanie części następnego etapu, aż do momentu kiedy Klient zaakceptuje na piśmie wyniki zrealizowane w poprzednim etapie.
 9. Klient zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi ​​wszystkich danych i informacji, które Użytkownik uważa za niezbędne, jak również danych i informacji których Klient powinien racjonalnie zrozumieć, że są one konieczne do realizacji umowy. Jeśli niezbędne do realizacji umowy dane i informacje nie zostaną na czas udostępnione przez Klienta, Użytkownik ma prawo zawiesić realizację umowy a dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia, zafakturować na konto Klienta zgodnie ze stawkami obowiązującymi w owym czasie. Ponowny termin realizacji umowy rozpoczyna się od momentu kiedy wszystkie dane i informacje zostaną udostępnione przez Klienta. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, wynikające z faktu, że Klient nie udostępnił albo podał nieprawdziwe i / lub niekompletne dane.
 10. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że ​​dla właściwej jej realizacji są konieczne zmiany lub uzupełnienia w tejże umowie, to obydwie strony na czas i w obopólnym porozumieniu zgodzą się na zmianę umowy. Jeżeli w naturę, zakres lub treść umowy, czy to na wniosek Klienta, właściwych organów, et cetera, zostanie wprowadzona zmiana i porozumienie będzie
  jakościowo i / lub ilościowo zmienione, może mieć to konsekwencje co do pierwotnych uzgodnień. Dlatego też wstępnie uzgodniona kwota może być zwiększona lub zmniejszona. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia nowej wyceny. Poprzez zmianę umowy może również zmienić się pierwotny okres wdrażania umowy. Klient akceptuje możliwość zmiany umowy, w tym
  zmiany ceny i czasu realizacji.
 11. Jeżeli umowa zostanie zmieniona lub uzupełniona przez wprowadzenie suplementu, Użytkownik ma prawo czekać z jej wykonaniem do zatwierdzenia przez uprawnioną przez Użytkowniaka osobę oraz do czasu aż Klient wyrazi zgodę na realizację, uzgodnioną cenę i inne warunki, w tym określony czas realizacji. Niewykonanie lub opóźnienie realizacji zmienionej
  umowy nie jest niedopatrzeniem Użytkownika a dla Klienta nie będzie to powodem do wypowiedzenia lub anulowania umowy.
 12. Nie będąc w zwłoce, Użytkownik może odrzucić wniosek o zmianę umowy, jeżeli w tym kontekście może mieć to jakościowy i / lub ilościowy wpływ, na wynik pracy lub dostarczonych produktów.
 13. Jeśli Klient w jakikolwiek sposób zalega z właściwym wypełnieniem jego zobowiązań wobec Użytkownika, to Klient jest odpowiedzialny za wszelkie bezpośrednio lub pośrednio powstałe szkody po stronie Użytkownika.
 14. Jeśli między Użytkownikiem a Klientem została uzgodniona stała opłata lub cena, to Użytkownik jest mimo to uprawniony w każdej chwili do zwiększenia tej opłaty lub ceny. Klienta nie ma prawa do rozwiązania umowy z tego powodu, jeśli wzrost opłat lub cen wynika z mocy upoważnień lub uprawnień podatkowych lub na podstawie ustawy albo rozporządzenia, z przyczyny wzrostu cen surowców, płac i innych powodów, których przy zawarciu umowy nie można bylo racjonalnie przewidzieć.
 15. Jeżeli wzrost ceny inaczej niż w wyniku poprawki do umowy przekracza 10% w ciągu trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy, to Klient ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej z tytułu art. 5 pkt 3 Księgi 6 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, chyba że Użytkownik
  • jest gotów do wykonania umowy w oparciu o pierwotne uzgodnienia;
  • jeśli wzrost cen jest związany z prawnymi obowiązkami Użytkownika;
  • jeżeli zostało ustalone, że dostawa nastąpi dalej niż trzy miesiące po zawarciu umowy;
  • albo, w przypadku dostawy towaru, jeżeli został ustalony warunek, że dostawa będzie miała miejsce później niż trzy miesiące po zakupie.

Artykuł 4. Zawieszenie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia umowy, jeśli Klient nie wywiązuje się w pełni lub terminowo z zobowiązań i obowiązków wynikających z umowy, jesli po zawarciu umowy Użytkownik dowiaduje się o okolicznościach, dających dobre podstawy do obaw że Klient nie będzie spełniał obowiązków, jeśli Klient przy zawieraniu umowy jest zobowiązany do
  zapewnienia zabezpieczeń dla wypełnienia jego zobowiązań wynikających z umowy i to zabezpieczenie nie jest świadczona, lub jest niewystarczające, lub gdy w związku z opóźnieniem ze strony Klienta nie można już oczekiwać od Użytkownika wykonania umowy na pierwotnie uzgodnionych warunkach.
 2. Ponadto Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli zaistnieją okoliczności tego rodzaju, że realizacja umowy jest niemożliwa, lub inne okoliczności gdzie bez pierwotnego wprowadzenia zmian w umowie jej dalsze wykonanie nie mogże być racjonalnie wymagane od Użytkownika.
 3. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, to roszczenia Użytkownika wobec Klienta powinny być niezwłocznie uregulowane przez Klienta. Jeżeli Użytkownik wstrzymuje wykonanie swoich obowiązków, zachowuje on swoje prawa zgodnie z prawem i zawartą umową.
 4. Jeśli Użytkownik postanowi o zawieszeniu lub rozwiązaniu umowy, to nie ponosi on w żaden sposób odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów za wynikające szkody.
 5. Jeśli rozwiązanie umowy jest wynikiem postanowień Klienta, Użytkownik ma prawo do odszkodowania za bezpośrednio lub pośrednio powstałe szkody.
 6. Jeżeli Klient nie dotrzyma wynikających z umowy zobowiązan, to Użytkownik ma uzasadnione prawo do wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kompensacji lub odszkodowania, natomiast Klientem w związku z jego niedociągnięciami, jest zobowiązany do wypłaty kompensacji lub odszkodowania na rzecz Użytkownika.
 7. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Użytkownika, to Użytkownik w porozumieniu z Klientem, zadba o przekazanie wszelkich informacji na ręce osób trzecich o należnych do wykonania pracach. To nastąpi w przypadku kiedy Klient jest odpowiedzialny za zaistniałom sytuację. Jeżeli przekazanie prac wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika, to Klient
  zostanie obciążony tymi kosztami. Klient ma obowiązek pokrycia kosztów w prawnie określonym terminie, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 8. W przypadku likwidacji, (zgłoszenia) zawieszenia płatności lub upadłości, konfiskaty – kiedy konfiskata nie jest w ciągu trzech miesięcy zniesiona- wobec Klienta, zadłużenia lub jakichkolwiek innych okoliczności, gdzie Klient nie ma już swobodnego dostępu do swojego majatku, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, do
  anulowania zamówienia lub umowy bez obowiązku uiszczenia odszkodowania lub rekompensaty. Roszczenia Użytkownika wobec Klienta w takim przypadku są płatne natychmiastowo.
 9. Jeśli Klient anuluje w całości lub częściowo złożone zamówienie, to jest on mimo to zobowiązany do zapłacenia w całości kosztów za wykonaną pracę, złożone zamówienia lub gotowe rzeczy, plus potencjalne koszty dostawy, jak również czas zastrzeżony do wykonania zamówienia.

Artykuł 5. Siły wyższe.

 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do wykonania wszelkich zobowiązań wobec Klienta, jeśli napotyka on na utrudnienia ze względu na okoliczność nie wynikające z jego zaniedbania, ani też z mocy prawa lub ogólnie przyjętych aktów prawnych.
 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumiane jest w tych warunkach, obok wszystkich ustaleń uwzględnionych w przepisach prawa i orzecznictwa, wszelkie zewnętrzne przyczyny, przewidziane lub nieprzewidziane, na które Użytkownik nie ma wpływu, przez co Użytkownik nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań. Strajki w firmie Użytkownika lub osób trzecich są w to włączone.
  Użytkownik ma także prawo do powoływania się na siłę wyższą, jeżeli (dalsze) spełnienie zamówienia jest uniemożliwione, przez okoliczność które nastąpiły po tym jak użytkownik zobowiązał się spełnic swój obowiązek.
 3. Użytkownik może wstrzymać, w okresie działania siły wyższej obowiązki wynikających z umowy. Jeśli ten okres trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz drugiej strony.
 4. O ile w momencie wystąpienia siły wyższej, zobowiązania wynikające z umowy zostały częściowo spełnione lub będą mogły być spełnione, to Użytkownik ma prawo do wystawienia faktury za część wykonanych usług w formie odrebnego rachunku. Klient zobowiązany jest do zapłaty tej faktury jakby była to opłata za osobną umowę.

Artykuł 6. Płatności i koszty pozyskania.

 1. Płatność należy uregulować w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, w walucie i w sposób wskazany przez Użytkownika na fakturze, chyba że jest to wcześniej pisemnie inaczej ustalone przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do okresowego wystawiania faktury.
 2. Jeśli Klient nie wywiąże się w terminie z zapłaty faktury, to Klient podlega prawnie zaniedbaniu. W takiej sytuacji Klient winien jest odsetki w wysokosci 1% miesięcznie, chyba że odsetki ustawowe są wyższe, w tym przypadku Klient musi zastosować się do odsetek ustawowych. Odsetki od należności będzią liczone od momentu, kiedy Klient zaniechał płatności do momentu pełnej wpłaty należnej kwoty.
 3. Użytkownik ma prawo wpłaty dokonywane przez Klienta wykorzystać w pierwszej kolejności na zmniejszenie kosztów, następnie zmniejszenie naliczonych odsetek a ostatecznie na zmniejszenie kapitału i bieżących odsetek. Użytkownik może, nie będąc w zaniedbaniu, odrzucić ofertę zapłaty, jeśli Klient, wyznaczy inną kolejność przydziału płatności. Użytkownik może odrzucać propozycje spłaty kapitału, jeśli nie są w tej spłacie uwzględnione naliczone i bieżące odsetki jak również koszty poboru.
 4. Klient nie jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej Użytkownikowi. Zastrzeżenia do wysokości rachunku nie zawieszają obowiązku zapłaty. Klient, któremu nie przypada prawo do artykułu 6.5.3 (art. 231 do 247 księgi 6 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego) nie jest uprawniony do zawieszenia płatności faktury z jakiegokolwiek innego powodu.
 5. Jeśli Klient zalega lub zaniecha (w odpowiednim terminie) z wykonaniem przez niego obowiązków, wszystkie uzasadnione koszty poniesione w celu otrzymania zapłaty są na koszt Klienta. Pozasądowe koszty są obliczane w oparciu o zapisy obowiązujące w Holenderskim Prawie Poborowym, obliczenie jest robione według Rapport Voorwerk II. Jeśli jednak Użytkownik poniesie wyższe koszty, a ich konieczność jest uzasadniona, to Użytkownik ma prawo do zwrotu rzeczywistych kosztów odzysku. Koszty postępowania sądowego i egzekucji będą również zapisane na koszt Klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek za koszty poboru.

Artykuł 7. Zastrzeżenie własność.

 1. Wszystko co w związku z umową jest dostarczone przez Użytkownika pozostaje własnością Użytkownika, do czasu prawidłowego wypełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań wynikających z umowy z Użytkownikiem.
 2. Wszystko co jest dostarczane przez Użytkownika, zgodnie z ustępem 1. podlega pod zastrzeżenie prawa własności, nie może być odsprzedane i nie może być użyte jako środek płatniczy. Klient nie jest uprawniony do zastawu lub w jakikolwiek inny sposób obciążenia tego co podlega pod zastrzeżenie prawa własności.
 3. Od Klienta oczekuje się, że zrobi wszystko co w jego mocy aby zabezpieczyć własność Użytkownika. Jeżeli strony trzecie chcą dokonać zajęcia mienie dostarczonego w ramach zastrzeżenia własności lub iszczą sobie prawo ustanowienia lub wykonywania, wówczas Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Użytkownika. Ponadto Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia i zachować ubezpieczenia mienie wydanego przez Użytkownika, od szkód pożaru, wybuchu, wody i kradzieży oraz polise tego ubezpieczenia bezzwłocznie okazać do kontroli na pierwsze żądanie Użytkownika. Użytkownika jest uprawniony do otrzymania wszelkich płatności z racji tej polisy. O ile to konieczne, Klient sam zobowiązuje się do pomocy wobec Użytkownika we wszystkim co w tym kontekście jest konieczne lub pożądane.
 4. W przypadku kiedy Użytkownik wyrazi chęć wykorzystania opisanego w niniejszym artykule prawa własności, to Klient wyraża natychmiastowo, bezwarunkowo i nieodwołalnie zgodę Użytkownikowi i przez Użytkownika wyznaczonym osobom trzecim na dostęp do wszystkich miejsc, w których znajdują się własności Użytkownika jak również do ich konfiskaty.

Artykuł 8. Gwarancje, badania i reklamy, przedawnienie.

 1. Dostarczane przez Użytkownika produkty spełniaja wymogi i normy jakich w momencie dostarczenie w racjonalny sposób można oczekiwać w Holandii. Gwarancja określona w niniejszym artykule stosuje się do produktów, które są przeznaczone do zastosowania w Holandii. Kiedy produkty będą stosowane poza Holandią, Klient jest sam zobowiązany do sprawdzenia, czy są
  one odpowiednie do zastosowania i spełniają warunki, które są tam wymagane. W takim przypadku Użytkownik może ustalić inne gwarancje i inne warunki w odniesieniu do towarów, które mają zostać dostarczone lub pracy która ma być wykonana.
 2. W ustępie 1 niniejszego artykułu wymieniona gwarancja jest ważne przez okres jednego roku od daty dostawy, chyba że strony uzgodniły inaczej. Jeśli Użytkownik dostarczył produkt wyprodukowany przez osobę trzecią, to gwarancja jest ograniczona do czasu przewidzianego przez producenta, o ile strony nie uzgodniły inaczej.
 3. Każda forma gwarancji jest nieważna, jeśli wada jest spowodowana przez lub w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia, lub użycia po upływie terminu ważności, niewłaściwego przechowywania, konserwacji przez Klienta i / lub osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, jeśli Klient lub osoby trzecie wprowadziły wszelkiego rodzaju
  zmiany lub próbowały je wprowadzić, lub jeśli zostały wprowadzone zmiany innych niż przewidziane. Klient nie ma prawa do gwarancji, jeśli wada jest spowodowana przez / lub wynika z okoliczności, na które Użytkownik nie ma żadnego wpływu, w tym warunki atmosferyczne (takie jak, ale nie wyłącznie, wysokie temperatury lub opady) i inne.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego skontrolowania rzeczy zaraz po ich otrzymaniu a zleceń zaraz po ich wykonaniu. Obowiązkiem Klienta jest zbadanie jakości i / lub ilości dostarczonych towarów i czy towar odpowiada, spełnia wymogi jakie zostały uzgodnione i na jakie strony wyraziły zgodę. Wszelkie widoczne wady powinny być pisemnie w ciągu siedmiu dni od daty dostawy zgłoszone Użytkownikowi. Wszelkie nie widoczne wady powinny być bezzwłocznie, najdalej w ciągu czternastu dni od odkrycia pisemnie zgłoszone Użytkownikowi. Zgłoszenie musi zawierać szczegółowy opis wady, tak aby Użytkownik był w stanie odpowiednio zareagować. Klient musi stworzyć Użytkownikowi możliwość zbadania skargi.
 5. Jeśli Klient zgłosił na czas reklamację, to nie zwalnia go to z obowiązku zapłaty. Klient jest w tym przypadku również zobowiązany do przyjęcia i zapłaty za zamówione usługi i towary, które zostały zamówione na jego zlecenie.
 6. Jeśli wada została zgłoszona za późno, wówczas Klient nie ma prawa do naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy lub odszkodowania.
 7. Jeśli okaże się, że towar jest uszkodzony i że reklamacja była zrobiona w ustalonym czasie, to Użytkownik zobowiązuje się, w rozsądnym terminie po otrzymaniu zwrotu lub, jeżeli zwrot nie jest możliwy po pisemnym zawiadomieniu o wadzie przez Klienta, do wymiany lub naprawy towaru albo zwrotu opłaty Klientowi. W przypadku wymiany towaru, Klient zobowiązany jest do
  zwrotu uszkodzonego towaru do Użytkownika oraz/lub zwrotu prawa własności Użytkownikowi, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 8. Jeśli okaże się, że reklamacja jest bezzasadna, to poniesione koszty, w tym koszty badań, ze strony Użytkownika zostaną całkowicie przeniesione na rachunek Klienta.
 9. Po upływie okresu gwarancyjnego, wszelkimi kosztami związanymi z naprawą lub wymianą, w tym kosztami administracji, transportu i dojazdu, będzie obciażony Klient.
 10. Niezależnie od ustawowego terminu przedawnienia, termin przedawnienia dla wszystkich roszczeń wobec Użytkownika i osób trzecich biorących udział w realizacji umowy, wynosi jeden rok.

Artykuł 9. Odpowiedzialność.

 1. Jeśli Użytkownik jest odpowiedzialny, odpowiedzialność ta jest ograniczona do ustaleń zawartych w tych warunkach.
 2. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody, powstałe z tytułu, że Klienta lub w jego imieniu, podał nieprawdziwe i / lub niekompletne dane.
 3. Jeśli Użytkownik ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, to odpowiedzialność ta jest ograniczona do dwukrotnej wartości faktury zlecenia, lub do tej części zlecenia, którego zobowiązanie dotyczy.
 4. Odpowiedzialność Użytkownika jest zawsze ograniczona do kwoty jaką płaci ubezpieczyciel Użytkownika, w podobnych najczęściej występujących przypadkach.
 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpośrednie szkody.
 6. Pod pojeciem szkody bezpośredniej rozumiemy uzasadnione koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny i zakresu uszkodzeń, gdzie ustalenie odnosi się do szkód zaznaczonych w opisie tych warunków, wszelkie uzasadnione koszty poniesione z powodu słabych wynikow Użytkownika, o ile mogą one być przypisane Użytkownikowi i uzasadnione koszty poniesione w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód, jeśli Klient wykaże, że koszty te doprowadziły do bezpośredniego ​​ograniczenia szkód, o których mowa w niniejszych warunkach. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie w tym wtórne, utratę zysków, utratę oszczędności i szkód z powodu stagnacji gospodarczej.
 7. W tym artykule zawarte ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Użytkownika lub jego podwładnych.

Artykuł 10. Zwolnienie z odpowiedzialności.

 1. Klient zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osób trzecich za poniesione szkody w związku z realizacją umowy, gdzie za przyczyny szkody Użytkownik nie jest odpowiedzialny. Jeśli z tego powodu strony trzecie skieruja się do Użytkownika, to Klient zarówno na zewnątrz jak i wobec prawa zobowiązuje się do natychmiastowej pomocy i zrobienia w tej sprawie wszystkiego czego można się po nim spodziewać. Jeżeli Klient nie podejmie odpowiedniego działania, to Użytkownik, bez uprzedzenia ma prawo sam to zrobić. Wszystkie koszty i odszkodowania ze strony Użytkownika i osób trzecich, są na rachunek i ryzyko Klienta.

Artykuł 11. Własność intelektualna.

 1. Użytkownik zastrzega sobie prawa i uprawnienia, do których jest uprawniony na mocy Praw Autorskich i innych przepisaów własności intelektualnej. Użytkownik ma prawo zdobytą poprzez zawarcie umowy zwiększoną wiedzę zastosować do innych celów, pod warunkiem że nie przekaże on ściśle tajnych informacje o Kliencie osobom trzecim.

Artykuł 12. Zastosowania prawne i spory.

 1. We wszystkich stosunkach prawnych, w których Użytkownik jest stroną, ma zastosowanie jedynie prawo Holenderskie, nawet wówczas jeśli umowa w całości lub częściowo jest wykonywana, lub stosunek prawny albo miejsce zamieszkania zainteresowanych stron jest poza granicą Holandii. Zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów jest całkowicie wykluczone.
 2. Sędzia w miejscu zamieszkania Użytkownika ma wyłączne prawo zapoznania się ze sporem, chyba że ustawa stanowi inaczej. Użytkownik powinien jednak mieć prawo do przedstawienia sporu we właściwym sądzie zgodnie z ustalonym prawem.
 3. Strony w ostateczności odwołają się do sądu po tym jak uprzednio próbowały dojść do rozwiązania sporu w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 13. Lokalizacja i zmiany warunków.

Warunki te są złożone w Izbie Handlowej w Rotterdamie.